Sık Sorulan Sorular

Hafız yetiştir projesi Bereket Derneği tarafından daha erdemli ve donanımlı bir nesil yetiştirmek ve topluma “Hafız” evlatlar kazandırmak amacıyla başlatmış olduğu bir sosyal projedir.

Ayet-i kerime, hadis-i şerif ve kibar-ı kelamdan hafızlıkla biraz olsun hafızlığın sebebi hikmetini anlamış oluruz.

• Bu kitap şerefli Kur’ân’dır. Mahfuz bir kitaptır. Ona ancak pakolanlar dokunabilir. O âlemlerin Rabbi tarafından vahyolunmuştur.(Vakıa suresi, ayet 77, 80)

• Hakiki mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı vakit kalpleri ürperir. Karşılarında ayetler okunduğu vakit, imanlarını artırır ve yalnız Rablerine tevekkül ederler. (Enfâl suresi ayet-2)

• Ümmetimin en şereflileri Kur’ân’ı ezberleyenlerdir. (Hadis-i ŞerifFeyz’ul-kadîr,1,522)

• Kur’ân-ı Kerîm’i okuyun, zira o kıyamet günü ehline ne güzel şefaatçıdır. (Hadis-i Şerif, fedâilü’l Kur’ân, 1;er-riâye s.7)

• Evladına Kur’ân-ı Kerîm’i öğreten anne-babaya kıyamet günü cennette taç giydirilir. (Hadis-i Şerif, el-itkân, IV,104)

• Kim Kur’ân’ı okur ve onu ezberlerse, Allah onu cennetine sokar ve ailesinden cehenneme girmeyi hak eden on kişiye şefaat etme hakkı tanır.(Hadis-i Şerif sünen-i ibn-i mâce, 1,78)

• Kur’ân’ı okuyun ve ezberleyin. Muhakkak Allah Kur’ân’ı ezberleyen kalbe azab etmez. (Hadis-i Şerif sünen-i ibn-i mâce, 1,78)

• Dünyada bana üç şey verildi: Senin yüzüne bakmak, senin uğruna mal harcamak, sana indirileni (Kur’ânı) okumak. (Hazreti Ebu Bekir r.a)

Ey talebeler! Sizler, kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutları, direksiz kubbenin direklerisiniz.”

“Ömrümden üç nefesim kalsa size okuyun, okuyun, okuyun derim.”

“Sizin yerinizde olsam bu sabah kahvaltı yapmadan ilme başlardım.”

“İnsanlar öldüğü zaman 3 şey için pişman olacaklar.

1- Hafız olmadıkları için
2- Gece Namazına Kalkmadıkları için
3- Sabah ve akşam kerahat tesbihlerin çekmedikleri için.”

(Mahmut Efendi kuddise sirruhu)

Evdınızı medreseye vererek. Yada okuyan bir talebenin okumasına vesile olup, aynı sevaba nail olabilir, kıyamete kadar devam edecek olan hafızların sevabına nail olabilirsiniz.

Kur’ân-ı Kerîm’de zekât verilecek zümreler arasında zikredilen ‘Allah yolunda bulunanlar’ ifadesi, ilim talebelerini de kapsamaktadır. Bundan yola çıkan fakîhler, ilim talebelerini zekât yoluyla gözetme konusu üzerinde önemle durmuşlardır. İlim talebesine verilecek zekât ile talebenin tahsiline katkıda bulunulacağı gibi, onun hayatının sonuna kadar yapacağı hizmetlere ve hatta yetiştirdiği talebeler ve telifleri yoluyla vefatından sonra da elde edeceği sevaplara ortak olunacaktır. Abdullah b. Mübarek (r.h.) hazretleri, her sene fakirlere ve ilim talebelerine bin dirhem altın sadaka verirdi. Ve Fudayl bin lyaz (r.h.)’a şöyle derdi: “Eğer sen ve ashabın (talebelerin) olmasaydı ticâret yapmazdım.”

İmamı Rabbani hazretleri
“İlim talebelerine verilen zekatın iki kat ecri vardır, zira hem fakire hem dinine yardım etmiş olur.” buyuruyor.Amel defterinizin kapanmaması için, bir hafızamıza destek olmak için acele edin.

Müslümanlar olarak, diğergâmlık duygularımızı hep canlı tutmak ve neslimizi bilinçli bir şekilde geleceğe hazırlamak durumundayız. Bunun yanı sıra Müslümanların Ehl-i Sünnet çizgisinde varlığını devam ettirebilmesi için, İmanını ve İslam ahlakını koruması çok önemlidir. Bu yolda gösterilecek çabayı önemsiyor ve değer veriyoruz.

Çocuklarımızın eğitim seviyesinin yükseltilmesi, faziletli ve erdemli bir toplumun oluşturulması, dini ihtiyaçlarının giderilmesi, nitelikli ve bilgili bir neslin yetiştirilmesi ve kimliğimizin muhafazası için insanları hafızlık kurumuna teşvik eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bir hafız veya hafizenin aylık eğitim burs bedeli 250 tl dir. Ortalama 24 ayda bir talebe hafızlığını tamamlamaktadır.

Evet. Kız hafize talebelerimizin eğitimine destek olabilirsiniz.

Hayır. Hafızlık gibi kıymetli bir yolculuğa gönüllü olan hiçbir kardeşimizden yada ailesinden ücret talep edilmemektedir.

Bir hafızlık talebesi ortalama 18 ayda hafızlığını tamamlamaktadır. Hafız talebelerimizin aylık 250 tl bağışlayarak eğitim burslarını üstlenebilir, 450 liraya bir hafızı veya 450 liraya bir hafize talebemizin kıyafetlerini üstlenerek bir Kuran elçisini giyindirebilirsiniz. Ayrıca 450 tl bağışlayarak bir hafıza bayramlık hediye edebilir, mutluluğuna vesile olabilirsiniz. 

İbtida Hafızlık Eğitimi (Hazırlık Bölümü)
Kur’an-ı Kerim; Yüzüne okuma becerilerinin arttırılması
Talim; Kur’an-ı Kerim’in tecvide uygun olarak okunması, ses bilgisi
Tecvid; Her harfin hakkını vererek ağızdan doğru bir şekilde çıkarılması
Meharic-i Huruf; Harflerin ağızdan çıkış yerlerinin öğretilmesi
Tashih-i Huruf; Harflerin doğru bir şekilde okunması

Yukarıdaki bu eğitimleri alan hafız adaylarımız hocaları tarafından Yasin-i Şerif, Tebareke, Amme Cüzü ile 10 Aşr-ı Şerif ezberlemek sureti ile sınava tabi tutulur. Sınav neticesinde hafızlık yapmaya elverişli olan öğrencilerimiz medreselerimizin hafızlık bölümüne alınır.

Hafızlık Eğitimi
Ezber; Kur’an-ı Kerim’i belirli bir metodla ezberlemek
Kıraat; Kur’an-ı Kerim’in farklı okunma çeşitlerinin eğitimi (ses eğitimi)
Pratik Arapça; Öğrencilerin Fasih Arapça ile konuşma becerilerinin arttırılması
Hüsn-ü Hat; Öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi yeteneklerinin arttırılması

Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan talebelerimiz, hafızlık icazetlerini alarak medreselerimizdeki bir üst seviye olan ve İslami İlimler alanındaki eğitimleri için Arapça Medreselerimize alınırlar.

Hafızlık talebeleri hem okula gidip hem de İslami eğitimlerini görmektedir. Hem hafız hem mühendis, hem hafız hem doktor, hem hafız hem öğretmen gibi iki kanatlı; donanımlı, nitelikli, ilim, irfan, erdem hazinelerinden nasiplenmiş nesiller yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Seçici kurulumuz tarafından yeterliliği tespit edilen, denkliği ve kabulü olan medreselerden yada İslami İlimler Fakültelerinden eğitim görmüş kişiler hoca kadrosuna alınmakta, öncelikle eğitmen eğitimine tabi olup ardından talebe yetiştirilmesi görevine getirilmekteler. Ayrıca talebe olarak eğitime başlayan ve ilimlerini alarak hocalık vasfını kazanan kardeşlerimiz de ilgili medreselerde görevlendirilmektedir.

Shopping Basket